Rejestracja

dane podstawowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gaspol S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną.

dane do faktury

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.GASPOL.PL

Sklep internetowy Gaspol S.A. działający pod adresem http://www.sklep.gaspol.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) jest platformą prowadzoną przez: Gaspol S.A z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, NIP 779-00-20-583, REGON 011121040, KRS 0000021200 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział gospodarczy KRS. (dalej jako Gaspol S.A. albo Sprzedający) Kupującym (Klientem) może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Gaspol S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

REJESTRACJA W SERWISIE

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować regulamin i politykę prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do powstania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i realizacji zamówień Klienta. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie ze Sklepu Internetowego są nieodpłatne. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W celu usunięcia konta Klienta należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres sklep@gaspol.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://www.sklep.gaspol.pl Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie i potwierdzenie zamówienia, zaś w przypadku wybrania opcji płatności przelewem, zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu środków na wskazane konto. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na podany przez siebie adres mailowy . Za zamówienie można zapłacić przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy lub za pobraniem przy odbiorze, gdzie należność pobiera kurier. W przypadku wyboru opcji za pobraniem jest naliczana dodatkowa opłata wg tabeli znajdującej się w zakładce koszty dostawy. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. Ceny są podawane w złotych polskich. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT dołączona wraz z towarem. Do chwili przekazania przez sprzedawcę paczki firmie kurierskiej Kupujący ma prawo odwołać zamówienie. Odwołanie zamówienia następuje poprzez skierowanie jednoznacznego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej sklepu. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Kupującym i Sprzedającym umowy sprzedaży towaru.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych z wyjątkiem kotłów gazowych, pomp ciepła i zestawów solarnych, których czas dostawy wynosi do 2 tygodni. Nadanie paczki odbywa się w dzień roboczy po spełnieniu warunków realizacji zamówienia przez Kupującego w godzinach 9-17. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone. Koszty wysyłki są dostępne na stronie sklepu. Koszt ten jest dodatkowo widoczny przy konstruowaniu każdego zamówienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO

Klient dokonujący zakupu jako konsument, który zawarł umowę, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego, przed upływem tego terminu odpowiedniego oświadczenia Kupującego. Towar w stanie niezmienionym powinien zostać odesłany do Sprzedającego na koszt zwracającego, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sprzedający nie odbiera zwrotów wysłanych za pobraniem. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty nastąpi w terminie 14 dni na wskazane przez Klienta konto lub w przypadku braku takiego wskazania na konto z którego kwota została zapłacona. W przypadku płatności odebranej przez kuriera i braku wskazania rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, Sprzedający zwraca środki za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez klienta.

GWARANCJE I REKLAMACJE

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Gaspol nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego produkty. Szczegółowe warunki gwarancji są zamieszczone w kartach gwarancyjnych lub instrukcjach obsługi dołączonych do urządzenia. Klient może reklamować produkt posiadający wady:

- korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Gaspol S.A. jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Gaspol S.A.;

- korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień Procedury reklamacji.

Procedura reklamacji znajduje się w zakładce reklamacje na stronie głównej sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, NIP 779-00-20-583, REGON 011121040, KRS 0000021200 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział gospodarczy KRS. 3. Gaspol S.A. przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter

5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link 'wypisz się' znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację – poprzez panel Klienta.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zalogowanie się na swoje konto i dokonanie zmian.

7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

8. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.

10. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

11. Gaspol zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.