Polityka Prywatności

GASPOL SA szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Z polityki prywatności dowiecie się Państwo, jakie informacje zbieramy, co z nimi robimy i kiedy ujawniamy je innym podmiotom. Chcemy Państwa zapewnić, że Wasze dane osobowe są chronione a Polityka prywatności jest ciągle ulepszana i uaktualniana. Najnowsza wersja polityki prywatności znajduje się zawsze na naszej stronie internetowej

Wszyscy Internauci korzystający ze Sklepu internetowego sklep.gaspol.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje jakie Sklepu internetowego sklep.gaspol.pl otrzymuje o odwiedzających stronę wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są przez portal wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.

Internauta, który zdecyduje się na złożenie zamówienia staje się Klientem Sklepu internetowego sklep.gaspol.pl. Zamawiając produkty Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679”, wyłącznie w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia dowodu sprzedaży oraz dostawy towaru. Wyrażona zgoda jest dobrowolna, jednak niezbędna do złożenia i realizacji zamówienia.

Podana zgoda jest możliwa do wycofania w każdym czasie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich sprostowania i żądania usunięcia.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest GASPOL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021200, NIP 779-00-20-583, kapitał zakładowy 116.407.140,30 zł. (wpłacony w całości), zwana dalej: „GASPOL”.

PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej Rozporządzenie lub RODO.

DANE KONTAKTOWE

W sprawach związanych z administrowaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: ochronadanych@gaspol.pl. Na wskazany adres możecie Państwo składać zapytania, jak również realizować prawa, które przyznaje Wam RODO, takie jak np. prawo do usunięcia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do sprzeciwu i inne opisane w niniejszej Polityce prywatności.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRESY ICH PRZECHOWYWANIA

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez GASPOL w następujących celach głównych:

 1. Zawarcie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy na produkt i/lub usługę z oferty GASPOLU (m.in. sprzedaż gazu, sprzedaż energii elektrycznej, dostawa gazu, sprzedaż produktów oferowanych w sklepie internetowym, obsługa portalu klienta), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa) – takie dane przechowujemy przez okres trwania umowy, a następnie mogą być one dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy (skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości realizacji działań określonych w umowie lub brak możliwości zawarcia samej umowy).
 2. Świadczenie usług marketingowych (przesyłanie informacji handlowych e-mailem, listownie i telefonicznie/SMS) w trakcie obowiązywania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych) – takie dane przechowujemy przez okres trwania umowy, a następnie mogą być dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje).
 3. Świadczenie usług marketingowych (przesyłanie informacji handlowych e-mailem, listownie i telefonicznie/SMS) bez zawierania umowy i/lub po rozwiązaniu umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, możliwa do wycofania w każdym czasie) – takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody, a następnie mogą być dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje).

Państwa dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością GASPOLU) w następujących celach pobocznych:

 1. prowadzenie audytów wewnętrznych w GASPOLU,
 2. badania statystyczne, badania historyczne lub naukowe,
 3. doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz GASPOLU.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODANIA DANYCH

Podanie danych, które GASPOL przetwarza na podstawie Państwa zgody, jest dobrowolne i jest możliwe do odwołania w każdym czasie.

Podanie danych, które GASPOL przetwarza na podstawie zawartej z Państwem umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do jej realizacji. Skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości zrealizowania działań określonych w umowie lub nawet brak możliwości zawarcia samej umowy.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

GASPOL przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie:

 1. dane identyfikujące osobę, w szczególności: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości,
 2. dane adresowe i teleadresowe, w szczególności adres e-mail i numer telefonu,
 3. dane dotyczące zobowiązań wobec GASPOLU po zawarciu umowy, a w szczególności: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące podstawy do rozliczeń (np. stan gazomierza, licznika energii elektrycznej).
 4. zakres zbieranych danych jest każdorazowo ustalany i podawany do Państwa informacji w formularzu, na podstawie którego są one gromadzone (umowa, formularz elektroniczny, klauzula zgody).

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem.

Państwa dane mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa podmiotom uprawnionym na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych takim jak:

 1. kancelarie prawne lub windykacyjne w wyniku toczącego się postępowania sądowego lub windykacyjnego,
 2. firmy zewnętrzne obsługujące GASPOL w zakresie utrzymania usług (np. obsługa prawna, finansowa, firmy doradcze, obsługa IT, usługi transportowe, serwis urządzeń).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym) a także prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora).
 3. Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, (w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody). Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnice handlowe lub własność intelektualną i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
 5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

NEWSLETTER

1.Użytkownik, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze Sklepu Internetowego wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

2.Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu zapisanych Użytkowników o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, wydarzeniach, kolekcjach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością Sklepu Internetowego poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Zapisanie się do newslettera jest potwierdzane przez Użytkownika poprzez kliknięcie na otrzymany w e-mailu link otrzymany drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mailowy lub zaznaczeniu odpowiedniego pola wyrażającego zgodę przy procesie rejestracji w Sklepie Internetowym i stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

3.Sklep Internetowy nie będzie przekazywał ani sprzedawał otrzymanego adresu e-mailowego stronom trzecim.

4.Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link 'wypisz się' znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

5.Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu), całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny; usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Sklepu Internetowego lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

PLIKI COOKIES

Co to są cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, które są pobierane automatycznie po wejściu na serwisy firmy GASPOL. Pliki cookies to w większości pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.

Rodzaje plików cookies

W ramach witryn GASPOLU stosujemy dwa typy plików cookies, w zależności od czasu ich przechowywania:

1. Session cookies – pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej. W momencie zamknięcia przeglądarki cookies są kasowane.

2. Persistent cookies (pliki trwałe) – są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach plików cookies.

Wykorzystanie plików cookies

GASPOL przetwarza dane osobowe zgodnie z udzieloną przez użytkownika zgodą oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane użytkowników są wykorzystywane w celach: prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług, informowania o treściach i usługach GASPOLU, a także prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na tego typu działania.

GASPOL nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem sytuacji, w której dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów do tego uprawnionych. GASPOL może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby wejść na stronę internetową, jednak dane te nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

System informatyczny, z którego korzysta GASPOL, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik łącząc się z witryną.

Witryny GASPOLU wykorzystują technologię cookies w celu umożliwienia rozpoznania użytkownika i dostosowania witryny do jego potrzeb.

W przypadku urządzeń mobilnych, podobnie jak w urządzeniach stacjonarnych, zastosowany został mechanizm zapisywania plików cookies, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym użytkownikiem.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z witryny GASPOLU nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania plikami cookies spowoduje, że będą one automatycznie umieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkowników, za pomocą tych plików nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

Zaznaczenie funkcji „Wyloguj się”

Jeśli w strefie logowania w serwisach GASPOLU użytkownik nie zaznaczy opcji „Wyloguj się”, spowoduje to przesłanie na jego urządzenie pliku cookie, którego zadaniem jest zapamiętanie użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji użytkownik nie musi po raz kolejny logować się do tego urządzenia po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, że użytkownik zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana.

Jeżeli użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inni użytkownicy, zaleca się każdorazowe wylogowanie z usługi.

Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

Informacje przekazywane przez użytkowników serwisów GASPOLU są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. GASPOL zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Jednocześnie prosi o nieudostępnianie przez użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „Wyloguj się” po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez serwisy GASPOLU.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).