REKLAMACJE

1.Reklamacja może dotyczyć treści umowy, niezgodności towaru z umową (w tym wad towaru), niedotrzymania z winy Gaspol S.A. określonego w umowie terminu dostawy lub nieprawidłowego obliczania należności z tytułu umowy.

2.Reklamacji dotyczące treści umowy, niedotrzymania z winy Gaspol S.A. terminu dostawy bądź nieprawidłowego obliczania należności z tytułu umowy należy składać niezwłocznie po jej stwierdzeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

3.Kupujący konsument może reklamować niezgodność towaru z umową przez okres dwóch lat od dnia wydania towaru. Kupujący niebędący konsumentem może reklamować niezgodność towaru z umową przez okres jednego roku od dnia wydania towaru.

4.Kupujący konsument traci uprawnienia przedstawione powyżej, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Gaspol S.A. Wyżej wymieniony termin nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.

5.Kupujący niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu tej niezgodności nie zawiadomi o tym Gaspol S.A.

6.Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie (na adres: Gaspol S.A., al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa), faksem (na numer 22 530 00 01) lub pocztą elektroniczną (na adres: sklep@gaspol.pl).

7.Przy zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest wskazać następujące dane:

a. imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację,

d. datę zawarcia umowy sprzedaży oraz numer zamówienia,

e. żądanie Kupującego,

f. podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej,

g. formę w jakiej przekazana ma być Kupującemu odpowiedź na reklamację oraz adres, adres poczty elektronicznej lub numer faks na który ma być ta odpowiedź przekazana – o ile jest inny niż adres z którego Gaspol S.A. otrzymał reklamację.

8.Gaspol S.A. zobowiązany jest do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia tj. od dnia otrzymania przez Gaspol S.A. listu zawierającego reklamację w formie pisemnej, elektronicznej lub faksu. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest Klientowi w formie w jakiej reklamacja została przekazana Gaspol S.A., chyba że w reklamacji Klient wskaże inną formę lub adres oczekiwanej odpowiedzi.

9.Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty należności za dostarczony towar.

10.W przypadku uznania przez Gaspol S.A. reklamacji Kupującego w zakresie odstąpienia od umowy kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Kupującego w terminie 14 dnia od ustosunkowania się przez Gaspol S.A. do złożonej reklamacji.