REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.GASPOL.PL

1. Sklep internetowy Gaspol działający pod adresem https://www.sklep.gaspol.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) jest platformą prowadzoną przez: Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000021200, NIP 779-00-20-583, REGON 011121040,(dalej jako Gaspol SA albo Sprzedający).

2. Kupującym (Klientem) może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, a także warunki korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Gaspol SA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

REJESTRACJA W SERWISIE

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, potwierdzić fakt zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu i polityki prywatności.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie ze Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres sklep@gaspol.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym. Po usunięciu konta Kupującego Gaspol SA zaprzestaje przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://www.sklep.gaspol.pl

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie i potwierdzenie przez Sprzedającego możliwości realizacji zamówienia, zaś w przypadku wybrania opcji płatności przelewem, warunkiem realizacji zamówienia jest także wpłynięcie środków na wskazane konto Gaspol SA.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

5.Klient ma możliwość wyboru jednej z poniższych opcji zapłaty:

a. przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy,

b. za pobraniem przy odbiorze, gdzie należność za zamówiony towar oraz transport pobiera kurier – w przypadku wyboru tej opcji naliczana jest dodatkowa opłata wg tabeli znajdującej się w zakładce koszty dostawy,

c. za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl zgodnie z regulaminem tego portalu,

d. płatność ratalna za pośrednictwem Santander Consumer Bank S.A. – opcja możliwa pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej zgodnie z zasadami udzielania kredytów ustalonymi przez Santander Consumer Bank S.A.

6. Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

7. Ceny są podawane w złotych polskich, z uwzględnieniem podatku VAT.

8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura dołączona wraz z towarem.

9. Do zawarcia pomiędzy Kupującym i Sprzedającym umowy sprzedaży towaru dochodzi wraz z ostatecznym zaakceptowaniem przez Klienta złożonego zamówienia tj. poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Wysyłka zamówionych towarów odbywa się w dzień roboczy w godzinach 9-17, po spełnieniu warunków realizacji zamówienia przez Kupującego.

2. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone.

3. Koszty wysyłki są dostępne na stronie sklepu. Koszt ten jest także widoczny przy konstruowaniu każdego zamówienia.

4. Sprzedający umożliwia Kupującemu odbiór zamówionego towaru w wybranych sklepach stacjonarnych Gaspol SA, których adresy znajdują się na stronie internetowej Gaspol SA. Kupujący wybiera sklep, w którym zamierza odebrać towar przed ostateczną akceptacją zamówienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument, który zawarł umowę, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego, przed upływem tego terminu odpowiedniego oświadczenia Kupującego. Oświadczenie może być złożone w pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz jest udostępniony na stronie Sklepu internetowego. Po otrzymaniu oświadczenia Kupującego Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie tą samą drogą, którą otrzymało świadczenie.

2. Towar powinien zostać odesłany do Sprzedającego na koszt zwracającego, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. O zachowaniu terminu wyżej wymienionego terminu decyduje data odesłania towaru.

3. Sprzedający nie odbiera zwrotów wysłanych za pobraniem.

4. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty nastąpi niezwłocznie, przy czym Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. .

5. W przypadku zwrotu przez Kupującego towaru, za którego należność uiszczona została u kuriera i braku wskazania rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, Sprzedający zwraca środki za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez klienta.

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje także osobie fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy podane są na stronie: https://sklep.gaspol.pl/article/odstapienie

GWARANCJE

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Gaspol S.A. udziela gwarancji wyłącznie na produkty sprzedawane pod marką GASPOL lub GASPOL Prima.

2. Szczegółowe warunki gwarancji są zamieszczone w kartach gwarancyjnych lub instrukcjach obsługi dołączonych do urządzenia.

3. Kupujący może reklamować produkt posiadający wady:

korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Wobec towarów, których nie obejmuje gwarancja Gaspol SA, Spółka jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. W takim przypadku Kupujący według swego wyboru może zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo za pośrednictwem Gaspol SA;

korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień poniższej procedury reklamacji.


REKLAMACJE

1. Reklamacja może dotyczyć treści umowy, niezgodności towaru z umową (w tym wad towaru), niedotrzymania z winy Gaspol SA określonego w umowie terminu dostawy lub nieprawidłowego obliczania należności z tytułu umowy.

2. Reklamacji dotyczące treści umowy, niedotrzymania z winy Gaspol SA terminu dostawy bądź nieprawidłowego obliczania należności z tytułu umowy należy składać niezwłocznie po jej stwierdzeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

3. Kupujący konsument może reklamować niezgodność towaru z umową przez okres dwóch lat od dnia wydania towaru. Kupujący niebędący konsumentem może reklamować niezgodność towaru z umową przez okres jednego roku od dnia wydania towaru.

4. Kupujący konsument traci uprawnienia przedstawione powyżej, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Gaspol SA. Wyżej wymieniony termin nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.

5. Kupujący niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu tej niezgodności nie zawiadomi o tym Gaspol SA.

6. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie (na adres: Gaspol S.A., al. Jana Pawła II 80,00-175 Warszawa), faksem (na numer 22 530 00 01) lub pocztą elektroniczną (na adres: sklep@gaspol.pl).

7. Przy zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest wskazać następujące dane:

a. imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację,

d. datę zawarcia umowy sprzedaży oraz numer zamówienia,

e. żądanie Kupującego,

f. podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej,

g. formę, w jakiej przekazana ma być Kupującemu odpowiedź na reklamację oraz adres, adres poczty elektronicznej lub numer faks na który ma być ta odpowiedź przekazana – o ile jest inny niż adres z którego Gaspol SA otrzymał reklamację.

8. Gaspol SA zobowiązany jest do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia tj. od dnia otrzymania przez Gaspol SA listu zawierającego reklamację w formie pisemnej, elektronicznej lub faksu. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest Klientowi w formie w jakiej reklamacja została przekazana Gaspol SA, chyba że w reklamacji Klient wskaże inną formę lub adres oczekiwanej odpowiedzi.

9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty należności za dostarczony towar.

10. W przypadku uznania przez Gaspol SA reklamacji Kupującego w zakresie odstąpienia od umowy kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Kupującego w terminie 14 dnia od ustosunkowania się przez Gaspol SA do złożonej reklamacji.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY GAZU ORAZ BUTLI GAZOWYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Gaspol SA może oferować, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, towar w postaci gazu płynnego LPG łącznie z butlą gazową.

2. W przypadku zamówienia przez Klienta wyłącznie pustej butli gazowej, która znajduje się w ofercie Sklepu Internetowego, realizacja takiego zamówienia oraz odstąpienie od zawartej umowy odbywa się w całości na zasadach ogólnych, określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zamówienia przez Klienta gazu płynnego LPG łącznie z butlą gazową, w której ten gaz się znajduje, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia niniejszego rozdziału. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Klient ma możliwość wyboru jednej z poniższych opcji zapłaty za towary objęte niniejszym rozdziałem:

a. przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy,

b. za pobraniem przy odbiorze, gdzie należność za zamówiony towar oraz transport pobiera przedstawiciel przedsiębiorstwa transportowego wyspecjalizowanego w dostarczaniu tego rodzaju przesyłek – w przypadku wyboru tej opcji naliczana jest dodatkowa opłata wg tabeli znajdującej się w zakładce koszty dostawy,

c . za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl zgodnie z regulaminem tego portalu,

5. Dostawa gazu płynnego w butli gazowej jest realizowana za pośrednictwem przedsiębiorstwa transportowego wyspecjalizowanego w dostarczaniu tego rodzaju przesyłek. Gaspol SA nie umożliwia odbioru tego rodzaju towaru w sklepach stacjonarnych.

6. Czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Wysyłka zamówionych towarów odbywa się w dzień roboczy w godzinach 9-17, po spełnieniu przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.

7. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie na gaz płynny LPG łącznie z butlą gazową, wówczas otrzymuje dostawę urządzenia w postaci butli gazowej wraz z zawartością w postaci gazu płynnego LPG w zamówionej ilości. Dostarczona w ten sposób butla gazowa będzie wolna od wad fizycznych i prawnych, niemniej jednak jej estetyka może odbiegać od poglądowego zdjęcia butli opublikowanego na stronach sklepu internetowego. Ewentualne mankamenty estetyczne nie będą wpływały na możliwość korzystania z butli zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie będą wpływały na możliwość korzystania z jej funkcji.

8. Sklep Internetowy nie oferuje możliwości nabycia samego gazu płynnego, której towarzyszy wymiana butli pustej na butlę pełną. Klient może wymieniać taką butlę na butlę pełna w stacjonarnych punktach wymiany butli gazowych.

9. Zaleca się, aby łącznie z pierwszym zakupem butli gazowej propan 8kg lub gazu płynnego typu propan łącznie z taką butlą, Klient dokonał także zakupu dostępnego w Sklepie Internetowym reduktora quick-on, który umożliwi Klientowi przystosowanie zaworu takiej butli gazowej do tradycyjnych instalacji gazowych.

10. GASPOL oświadcza, iż towary objęte niniejszym rozdziałem mogą być dostępne jedynie na części terytorium Polski. O braku dostępności towarów w miejscu dostawy Klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia lub niezwłocznie po jego złożeniu. W tym drugim przypadku środki wpłacone przez Klienta na poczet dostawy podlegają niezwłocznemu zwrotowi.

11. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy obejmującej towary, których dotyczy niniejszy rozdział, na zasadach ogólnych objętych niniejszym regulaminem. W przypadku, gdy w okresie od dnia dostarczenia towaru do dnia zwrotu rzeczy Klient będący konsumentem dokona użycia lub uszkodzenia towaru poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, wówczas Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. W przypadku stwierdzenia, że w okresie tym Klient będący konsumentem używał gazu będącego przedmiotem zamówienia, butla gazowa zwrócona przez Klienta będącego konsumentem zostanie protokolarnie zważona celem ustalenia ilości gazu zużytego przez takiego Klienta. Okoliczność ta zostanie wzięta pod uwagę przy rozliczaniu płatności podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta będącego konsumentem na skutek odstąpienia od umowy.

12. Zwroty towarów objętych niniejszym rozdziałem, na skutek złożonego przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odbywają się za pośrednictwem przedsiębiorstwa transportowego wyspecjalizowanego w przewozie tego rodzaju towarów w terminie uzgodnionym z klientem. W takim przypadku Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane w ramach obsługi sklepu internetowego https://www.sklep.gaspol.plprzetwarzane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679”.

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem danych osobowych Kupującego, jeżeli jest on osobą fizyczną, jest GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa. W sprawach związanych z Administrowaniem Państwa danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ochronadanych@gaspol.pl.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

1. Dane Kupującego są zbierane w celu/celach:

a. zawarcia z Kupującym i wykonania umowy sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych Kupującego w tym celu jest umowa zawarta z kupującym oraz działania ku niej zmierzające (Art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia2016/679)

Podanie danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

b. marketingowych (przekazywania, wyświetlania lub przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną), na podstawie dodatkowej, dobrowolnej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych Kupującego w tym celu jest wyrażona przez klienta dobrowolna zgoda, która może być wycofana w każdym czasie (wycofanie zgody niema wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), (Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679)

c. marketingowych (przekazywania, wyświetlania lub przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) w trakcie okresu, w którym Kupujący posiada zarejestrowany profil użytkownika w sklepie internetowym https://www.sklep.gaspol.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych

d. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji od Kupującego.

Podstawą prawną przetwarzania danych Kupującego w tym celu jest przepis prawa tj. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia2016/679)

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Kupującego przekazywane są innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa:

a. Na podstawie umów z podmiotami zewnętrznym (np. firmom zewnętrznym, które obsługują Gaspol SA w zakresie IT; agencjom reklamowym, w przypadku realizowania kampanii marketingowych w imieniu Gaspol SA; firmom świadczącym obsługę prawną/doradczą/audytorską w zakresie działań mających na celu zapewnienia zgodności Gaspol SA z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi).

b. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, policja, urząd skarbowy itp. – wyłącznie na wyraźny wniosek).

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Gaspol SA:

a. dla celów realizacji umowy– przez okres trwania umowy;

b. dla celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Gaspol SA – do czasu usunięcia konta użytkownika w sklepie internetowym;

c. dla celów marketingowych po usunięciu konta w użytkownika w sklepie internetowym na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;

d. dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń Kupującego – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;

e. dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Gaspol SA – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń;

f. do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;

g. do celów archiwalnych –po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) daneosobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie.

PRAWA KUPUJĄCEGO W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący posiada prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).

2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest zgoda, Kupujący ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. W zakresie, w jakim dane Kupującego są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – kupującemu przysługuje także praw do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Kupujący przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

5. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Kupujący otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter).

2. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link 'wypisz się' znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Kupującego z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację – poprzez panel Kupującego.

3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zalogowanie się na swoje konto i dokonanie zmian.

4. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego.

5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

7. Gaspol SA zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

8. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych metod rozstrzygania sporów, może również zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Gaspol SA oświadcza, iż nie zobowiązał się ani nie jest zobowiązany z mocy odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami,stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1823 ze zm.).

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Regulamin sklepu internetowego GASPOL - PDF

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego sklep.gaspol.pl - Regulamin Kodów Rabatowych - PDF